RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych (RODO) Informuję, że

1. Administratorem danych osobowych jest Diamen s.c. ul. Chorwacka 35a, 51-107 Wrocław.

2. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art.9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.

3. Dane osobowe mogą być udostępnione Innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a tak na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcy świadczącym usługę i zakresu ochrony danych osobowych, biurem rachunkowym.50

4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Informuję, że:

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynika z przepisów prawa tj. art 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń zakresu opieki zdrowotnej.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany z oparciu Państwa dane osobowe.